Oranje Fûnds

It Himsterhus Oosthem hat dit jier ek rûn mei de kollekte fan it Oranje Fûnds
Dit berjocht komt fan Omrop Fryslân:

Op Skiermûntseach jouwe minsken it measte oan de kollektant fan it Oranje Fûns: twa euro en fjouwer sinten. Gemiddeld jouwe Friezen 26 sinten as it fûns by de doar del komt. Dat liket net in soad, mar dochs is Fryslân de golste provinsje fan Nederlân. Mei-elkoar treaunen de Friezen mei de lêste ynsammelaksje yn juny goed 45.000 euro yn de kollektebus.

It measte jild waard byinoar swile troch Doarpshûs It Himsterhûs fan Easthim, dik 1400 euro. Organisaasjes dy’t kollektearje, meie de helte fan it jild sels hâlde. De rest giet nei oare goede doelen.

Alle rinners: Tige Tank!

 

0

Geef een reactie